These pages are written in Unicode encoding

 

Στὴν σελίδα αὐτὴ θὰ βρεῖτε:

Ἄλλες ἐνδιαφέρουσες σελίδες τοῦ Διαδικτύου

Ἡ σελίδα τοῦ Unicode. Πρόκειται γιὰ τὴν κωδικοσελίδα τοῦ μέλλοντος: ἕνα σύνολο κωδικοσελίδων 65536 θέσεων ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ συμπεριλάβει ὅλες τὶς γραφές τοῦ κόσμου. Παρ᾿ ὅλες τὶς κάποιες ἀδυναμίες του, τὸ Unicode εἶναι ἐξαιρετικά χρήσιμο καὶ γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς, στὸ Atelier Fluxus Virus, τὸ χρησιμοποιοῦμε σὲ κάθε μας ἔργο.

Ἡ σελίδα τοῦ TUG (TEX Users Group) καὶ ἡ σελίδα τοῦ Ω. Τὸ TEX εἶναι ἕνα θαυματουργὸ σύστημα στοιχειοθεσίας καὶ σελιδοποίησης, ἔργο τοῦ μεγάλου Ἀμερικανοῦ πληροφορικοῦ (καὶ φίλου μας) Ντόναλντ Κνούθ. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο μεγάλο κοινόχρηστο σύστημα, καὶ γιὰ ἕναν σταθμὸ στὴν ἱστορία τῆς ψηφιακῆς τυπογραφίας. Τὸ Ω εἶναι μία ἐπέκταση τοῦ TEX στὸ Unicode καὶ στὶς μὴ-λατινικὲς γλῶσσες γενικότερα.

Μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες σελίδες πάνω στὴν Πέρλ. Ἡ Πὲρλ εἶναι γλώσσα προγραμματισμοῦ ποὺ ἐπιτρέπει τὴν εὔκολη καὶ γρήγορη ἐπεξεργασία κειμένων. Δημιούργημα ἑνὸς (μεγαλοφυοῦς) γλωσσολόγου, τοῦ Λάρυ Οὐώλ, ἡ Πὲρλ φημίζεται γιὰ τὴν ἰσχύ της, τὴν εὐκολία τῆς ἐκμάθησής της, καὶ γιὰ τὴν ἀρχὴ ὅτι «ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι γιὰ νὰ κάνεις τὴν ἴδια δουλειά».

Ἡ ἐπίσημη σελίδα τοῦ SGML καὶ τοῦ XML. Πρόκειται γιὰ συστήματα ὁριοθέτησης κειμένων. Τὸ HTML (στὸ ὁποῖο εἶναι γραμμένη ἡ σελίδα ποὺ αὐτὴ τὴν στιγμὴ διαβάζετε) δὲν εἶναι παρὰ μία ἁπλὴ ἐφαρμογὴ τοῦ SGML. Ὁριοθετώντας σωστὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ κείμενα τῶν ὁποίων ἡ δομὴ εἶναι σημαντική (π.χ. λεξικά, καταλόγους, ἐπιστημονικὰ συγγράμματα), διεξασφαλίζουμε τόσο τὴν πολύπλευρη ἐπεξεργασία τους ὅσο καὶ τὴν ἀντοχή τους στὸν χρόνο, ἀποφεύγοντας τὶς ἐφήμερες ἐμπορικὲς τυποποιήσεις.

Ἡ σελίδα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου. Σ᾿ αὐτὴ τὴν σελίδα θὰ βρεῖτε ἑκατοντάδες διευθύνσεις ἰστοσελίδων σὲ ὅλον τὸν κόσμο, σὲ σχέση μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλίο. Ἂν θέλετε νὰ διαβάσετε τὴν Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου στὰ Ἀγγλικά, ἢ τὰ ἔργα τοῦ Σαίξπηρ στὰ Γερμανικά, ἢ τὴν Ἀλίκη στὴν χώρα τῶν Θαυμάτων σὲ Ἐσπεράντο, ξεκινῆστε ἀπὸ αὐτὴ τὴν σελίδα...

Ἡ ἐπίσημη σελίδα τοῦ Θησαυροῦ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης (TLG). Πρόκειται γιὰ ἕνα CD-ROM μὲ χιλιάδες ἑλληνικὰ κείμενα, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο μέχρι τὸ 600 μ.Χ. (57 ἑκατομμύρια λέξεις).

Ἡ σελίδα τῶν γερμανο-γοτθικῶν γραμματοσειρῶν τῆς Γκέρντας Ντελμπάνκο. Ἡ γερμανικὴ αὐτὴ ἑταιρεία προσφέρει τὶς πιὸ ὄμορφες γερμανο-γοτθικὲς γραμματοσειρές· στὴν σελίδα αὐτὴ θὰ βρεῖτε παραδείγματα καὶ πληροφορίες πάνω στὴν ἱστορία τους. Ἡ ἑταιρεία μας ἔχει ἀγοράσει καὶ χρησιμοποιεῖ ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς γραμματοσειρὲς Ντελμπάνκο.

Octavo Digital Rare Books. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ παίρνουν ἀριστουργηματικὰ παλιὰ βιβλία, τὰ σαρώνουν, πληκτρολογοῦν τὸ κείμενο (καὶ τὴν μετάφραση ὅταν τὰ βιβλία δὲν εἶναι στὰ ἀγγλικά) καὶ μετατρέπουν ὅλες αὐτὲς τὶς πληροφορίες σὲ ὄμορφα ψηφιακὰ βιβλία, ὅπου μπορεῖ κανεὶς νὰ θαυμάσει τὴν ὀμορφιὰ τοῦ πρωτότυπου, νὰ διαβάσει τὸ κείμενο, νὰ κάνει μετάφραση κλπ. Μία μεγαλοφυὴς ἰδέα ποὺ εὐχόμαστε νὰ ἐπικρατήσει στὸ μέλλον [καὶ νὰ δοῦμε σύντομα καὶ ἑλληνικὰ βιβλία στὸν κατάλογό τους].

Ματζέντα Ἡ ἑλληνικὴ αὐτὴ ἑταιρεία προσφέρει ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ ἑλληνικῶν γραμματοσειρῶν καθὼς καὶ ἐργαλείων γύρω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ὅπως π.χ. τὸν Πολυτονιστή, ἕνα ἐργαλείο ποὺ ἐπιτρέπει τὴν πληκτρολόγηση, τὴν μετατροπὴ καὶ τὸν συλλαβισμὸ ἑλληνικῶν πολυτονικῶν κειμένων, διάφορα ἠλεκτρονικὰ λεξικὰ ἐκ τῶν ὁποίων καὶ ἕνα ἀρχαιοελληνικό, κ.ἄ. Προσφέρει ἐπίσης μία ἐνδιαφέρουσα συλλογὴ γραμματοσειρῶν Unicode τῆς Bitstream.

Paratype Ἡ ρωσσικὴ αὐτὴ ἑταιρεία παράγει τὶς καλύτερες γραμματοσειρὲς κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου, μερικὲς ἐκ τῶν ὁποίων περιέχουν ἀκόμα καὶ τοὺς προ-λενινικοὺς χαρακτῆρες (φίτα, ἴζιτσα, κλπ.). Διαθέτουν ἐπίσης καὶ κάποιες παλαιοκυριλλικὲς γραμματοσειρὲς γιὰ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα, κλπ.

Walden Fonts Historical Fonts and Clip Arts. Ἡ ἀμερικανικὴ αὐτὴ ἑταιρεία (μὲ ἕδρα τὸ Winchester τῆς Μασαχουσέτης) σχεδίασε καὶ προσφέρει διάφορες ἱστορικὲς γραμματοσειρές, ἐκ τῶν ὁποίων καὶ τὸν αὐθεντικὸ χαρακτήρα τῆς Βίβλου τοῦ Γουτεμβέργιου, γραμματοσειρὲς τοῦ ἀμερικανικοῦ 19ου αἰώνα, κ.ἄ. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς-καθεαυτοὺς τοὺς χαρακτήρες προσφέρει ἐπίσης καὶ διακοσμητικὰ στοιχεῖα ὅπως καὶ πρωτότυπες εἰκόνες «clip-arts» ὅπως π.χ. τὶς ὑπογραφὲς τοῦ ἐγγράφου τῆς Διακήρυξης τῆς Ἀνεξαρτησίας τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν.

Βιβλία ποὺ σᾶς συνιστοῦμε νὰ διαβάσετε

Πάνω στὰ ἑλληνικά

Greek printing types in Britain, τοῦ John H. Bowman, Ἐκδόσεις Τυποφιλία, Θεσσαλονίκη 1999. Ἕνα ταξείδι στὸν κόσμο τῶν ἀγγλικῆς προελεύσεως ἑλληνικῶν γραμματοσειρῶν τοῦ περασμένου αἰώνα. Γιὰ ὅποιον ἀρέσκεται τὶς ὄμορφες ἑλληνικὲς γραμματοσειρές.

Γλῶσσες, ἀλφάβητα καὶ ἐθνικὴ ἰδεολογία στἀ Βαλκάνια, ἐπ. Κ. Τσιτσελίκη, Ἐκδόσεις Κριτική, Ἀθήνα, 1999. Μία, ἂν καὶ δυστυχῶς μονοτονική, πολὺ ἐνδιαφέρουσα μελέτη τῆς χρήσης τῶν διαφόρων ἀλφαβήτων ἀπὸ τοὺς διαφόρους λαοὺς τῶν Βαλκανίων (βλέπε ἐπίσης τὸ ἄρθρο μας στὸ συνέδριο Unicode, πάνω στὰ Ἑλληνικά).

Ἡ ἐκδοτικὴ δραστηριότητα τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγέννησης, κατάλογος ἔκθεσης ποὺ ἔγινε τὸ 1986 στὴ Φλωρεντία. Πληροφορίες καὶ παραδείγματα τῶν πρώτων ἑλληνικῶν βιβλίων ποὺ τυπώθηκαν στὴν ἀναγεννησιακὴ Ιταλία.

Casting the Greek Newspaper, A study of the morphology of the ephemeris from its origins until the introduction of mechanical setting, τοῦ Κλίμη Μαστορίδη, Ἑλληνικὰ Φιλολογικὰ καὶ Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα, Θεσσαλονίκη 1999. Ἡ ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐφημερίδας ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία τοῦ τυπογράφου καὶ ἱστορικοῦ τῆς τυπογραφίας.

Les débuts de la typographie grecque, τοῦ Jean Irigoin, Δαίδαλος, Ἀθήνα, 1992. Ἄλλη μιὰ μικρὴ συνθετικὴ μελέτη τῶν ἀπαρχῶν τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας.

Τὸ χρονικὸ τῆς τυπογραφίας, Νίκου Σκιαδᾶ, Ἔκδοση Σωματείου Τυπογράφων Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, 1966. Μία σύνοψη τῆς παγκοσμίας ἱστορίας τῆς τυπογραφίας, στὸ χαρακτηριστικὸ στὺλ τοῦ Νίκου Σκιαδᾶ. Γιὰ παράδειγμα, στὸν ἐπίλογο ἀπευθύνεται στὸν ἀναγνώστη λέγοντας: «Νεαροί μου τυπογράφοι, σεῖς ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ πιάνετε στὰ χέρια σας συνθετήριο, τσιμπίδι, στοιχεῖα, σφιγκτήρα [...] ἡ νίκη τῆς προόδου καὶ τοῦ μέλλοντος σᾶς ἀνήκει.» [Δὲν μποροῦσε βέβαια νὰ φαντασθεῖ τὸ 1966 ὅτι 13 χρόνια ἀργότερα ἡ λαίλαπα τοῦ μονοτονικοῦ θὰ ἔπεφτε πάνω στοὺς ἀναγνῶστες του...]

Règles et recommandations pour les éditions critiques, Société d'édition «Les belles lettres», Paris, 1972. Ὁδηγίες για τὴν προετοιμασία καὶ στοιχειοθεσία κριτικῶν ἐκδόσεων ἀρχαίων ε῾λληνικῶν κειμένων, τοῦ παρισινοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Les belles lettres».

A Practical Guide for the Writing of the Greek Accents, τοῦ A.J. Koster, E.J. Brill, Leiden, 1962. Ἕνα ὀγδοντασέλιδο βιβλίο πάνω στὸν τονισμὸ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν. Ἑκατοντάδες ἀσκήσεις μὲ τὶς λύσεις τους στὸ τέλος τοῦ βιβλίου. Γιὰ ὅσους ἀπὸ ἐμὰς ξέχασαν τοὺς κανόνες, ἢ γὰ τὰ θύματα τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς παιδείας ποὺ δὲν τοὺς ἔμαθαν ποτέ...

Πάνω στὰ ἀραβικά

Writing Arabic, A Practical Introduction to the Ruq`ah Script τοῦ T. F. Mitchell, Oxford University Press, 1953. Ἕνα ἐγχειρίδιο εἰς βάθος τῆς γραφῆς Ρουκὰ μὲ παραδείγματα, ὀρολογία καὶ βιβλιογραφία. Σκέτη ἀπόλαυση!

L'imprimerie arabe en occident, τῆς Josée Balagna, Éditions Maisonneuve & Larose, Paris, 1984. Ἡ ἱστορία τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ ἀραβικοῦ βιβλίου, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ πρῶτο παγκοσμίως ἀραβικὸ βιβλίο, ποὺ τυπώθηκε στὴν Ἰταλία τὸ 1514.

Le voile du nom, Essai sur le nom propre arabe, τη=ς Jacqueline Sublet, Presses Universitaires de France, Paris, 1991. Ἕνα θεμελιῶδες βιβλίο πάνω στὴν χρήση τῶν ὀνομάτων στὸν ἀραβικὸ χῶρο (ὅπου βρίσκουμε πολὺ περισσότερα ὀνόματα ἀπ᾿ ὅτι τὸ ὀνοματεπώνυμο καὶ τὸ πατρώνυμο...).

Introduction to Qur᾿anic Script, τοῦ Seyd Barakat Ahmad, Curzon Press, London, 1985. Μία μέθοδος ἀραβικῶν βασισμένη πάνω σὲ ἀποσπάσματα τοῦ Κορανίου. Ἴσως ὄχι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ μάθει κανεὶς τὴν γλώσσα, ἀλλὰ πολλὲς καὶ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες πάνω στὴν δομὴ καὶ τυπογραφία τοῦ Κορανίου.

Basic Qur'anic Arabic Grammar, τῆς (!) Jamal-Un-Nisa Bint Rafai, Ta-ha Publishers, London, 1998. Οἱ πιὸ πολλὲς ἀραβικὲς γραμματικὲς ἀσχολοῦνται μὲ τὰ σύγχρονα ἀραβικά· αὐτὴ ἐδῶ εἰδικεύεται στὴν γλώσσα τοῦ Κορανίου. Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον γιὰ ὅσους μαθαίνουν (σύγχρονα) ἀραβικὰ καὶ θέλουν νὰ μάθουν τὴν προέλευση τῶν γραμματικῶν κανόνων. Τὸ μόνο ψεγάδι ποὺ ἔχει εἶναι ἡ στοιχειοθεσία του, ποὺ εἶναι τελείως μοντέρνα (σὲ στὺλ ἐφημερίδας) καὶ δυστυχῶς ἀνάξια τοῦ κορανικοῦ κειμένου...

De la fréquence des lettres & de son influence en calligraphie arabe, τοῦ φίλου μας Vlad Atanasiu, L'Harmattan, Paris, 1999. Ἕνα πρωτότυπο καὶ ἐνδιαφέρον βιβλίο πάνω στὴν ἀραβικὴ τυπογραφία, καλλιγραφία καὶ γραφή. Ἀναρίθμητες πληροφορίες πάνω σὲ ποικίλα θέματα καὶ τεράστια βιβλιογραφία.

Πάνω στὰ ἑβραϊκά

Synagogue Song in America, τοῦ Joseph A. Levine, White Cliffs Media Company, Crown Point, Indiana, 1988. Μὴν κρίνετε αὐτὸ τὸ βιβλίο ἀπὸ τὸ ἐξώφυλλὸ του. Πρόκειται γιὰ ἕνα πολὺ σοβαρὸ βιβλίο πάνω στὴν ἑβραϊκὴ ψαλμωδία ποὺ μεταξὺ ἄλλων ἐξηγεῖ μὲ μουσικὰ παραδείγματα τὴν χρήση τῶν μασορετικῶν σημείων. Συνοδεύεται ἀπὸ τρεῖς μουσικὲς κασσέτες τῆς μίας ὥρας.

The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia, τῶν Page H. Kelley, Daniel S. Mynatt και Timothy G. Crawford, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1998. Ἕνα βιβλίο μὲ πλῆθος πληροφοριῶν πάνω στὸ γραπτὸ κείμενο τῆς ἑβραϊκῆς Βίβλου, καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἔκδοσης τῆς Στουττγάρδης (BHS).

An Anotated Bibliography of Hebrew Typesetting τοῦ φίλου μας Sivan Toledo, Xerox Palo Alto Research Center καὶ Tel-Aviv University, 1998. Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἄρθρο.

Πάνω στὰ ἀρμενικά

Le livre arménien à travers les âges, κατάλογος ἔκθεσης ποὺ ἔγινε τὸ 1985 στὸ Ἀρμενικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο, στὴν Μασσαλία. Πληροφορίες πάνω στὴν ἱστορία τοῦ ἀρμενικοῦ βιβλίου καὶ πολὺ ἐνδιαφέροντα παραδείγματα ἀρμενικῆς τυπογραφίας.

Πάνω στὰ γοτθικὰ γερμανικά

Blackletter: Type and National Identity, Princeton Architectural Press, New York, 1998. Μία σειρὰ ἀπὸ πολὺ ἐνδιαφέρουσες μελέτες πάνω στοὺς γοτθικοὺς γερμανικοὺς χαρακτῆρες, τὴν σχέση (ἢ μὴ-σχέση) τους μὲ τὸ πολιτικὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς, τὶς δοκιμὲς σχεδιασμοῦ ἐνδιαμέσων χαρακτήρων (μεταξὺ γοτθικῶν και Ἀντίκουα), τὸν γερμανικὸ δι-ἀλφαβητισμό, κ.ἄ.

Πάνω στὴν ψηφιακὴ τυπογραφία

The TEXbook, τοῦ Donald Knuth, Addison Wesley, 1978. Στὸ βιβλίο αὐτό, ὁ Ντόναλντ Κνοὺθ περιγράφει τὴν γλώσσα προγραμματισμοῦ TEX. Ὁ λόγος ποὺ τὸ συνιστοῦμε εἶναι ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ ἐγχειρίδιο προγραμματισμοῦ, τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι καὶ ἕνα πολὺ πλούσιο καὶ εὐανάγνωστο ἐγχειρίδιο ψηφιακῆς τυπογραφίας, γραμμένο μὲ χιοῦμορ, φαντασία καὶ φιλότιμο.

Πάνω στὴν τυπογραφία γενικότερα

Lesetypographie, τῶν Hans Peter Wilberg και Friedrich Forssman, Verlag Hermann Schmidt, Mainz, 1997. Ἀπὸ τὴν Μαϊένη, γενέτειρα τῆς τυπογραφίας, ἕνας πολὺ ἐνδιαφέρων καὶ πλήρης ὁδηγὸς στοιχειοθεσίας καὶ σελιδοποίησης τῶν γερμανικῶν.

An essay on typography τοῦ Eric Gill (αὐτοπροσώπως), Lund Humphries, London, 1931 (ἐπανέκδοση 1988). Ἕνα τυπογραφικὸ διαμάντι τοῦ μεγάλου δασκάλου τῆς τυπογραφίας καὶ δημιουργοῦ τῶν γνωστῶν ἐπωνύμων γραμματοσειρῶν.

Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und Vöolker des Erdkreises, τοῦ Carl Faulmann, Wien 1880 (ἐπανεκτύπωση Augsburg 1990). Ἕνας κατάλογος τῶν στοιχείων τοῦ Βασιλικοῦ Τυπογραφείου τῆς Βιέννης. Σχεδὸν ἐπιστημονικὴ γλωσσολογικὴ κατάταξη τῶν στοιχείων, πλῆθος ἐξωτικῶν γλωσσῶν. Περιέχει ἐπίσης κανόνες στοιχειοθεσίας γιὰ διάφορες γλῶσσες καὶ γραφές, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ἀραβικὴ καὶ ἡ περσικὴ «Ναστάλιq».

Paragraphs on Printing, τοῦ Bruce Rogers, Wiliam E. Rudge's Sons, New York 1943 (ἀνατύπωση Dover, New York, 1979). Χρήσιμες συμβουλὲς πάνω στὴν παραδοσιακὴ σελιδοποίηση ἀπὸ ἕναν παλιὸ μάστορα τῆς τυπογραφίας.

Πάνω στὴν ἱστορία τῆς τυπογραφίας

Anatomy of a typeface, τοῦ Alexander Lawson, David R. Godine, Publisher, Boston, 1990. Ἱστορία καὶ ἀνάλυση τῶν πιὸ γνωστῶν τυπογραφικῶν χαρακτήρων, ἕνα κεφάλαιο ἀνὰ χαρακτήρα. Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον βιβλίο γιὰ ὅποιον θέλει νὰ μάθει κάτι παραπάνω γιὰ τὶς (λατινικὲς) γραμματοσειρὲς ποὺ βρίσκονται παντοῦ γύρω μας.

Five Hundred Years of Printing, τοῦ S.H. Steinberg, The British Library and Oak Knoll Press, London, 1996 (ἐπανέκδοση). Ὑπάρχουν πολλὲς ἱστορίες τῆς τυπογραφίας, αὐτὴ ἐδῶ μᾶς φάνηκε ἀπὸ τὶς πιὸ ἰσορροπημένες, εὐανάγνωστες καὶ ἐν γένει ἐνδιαφέρουσες.

Counterpunch, making type in the sixteenth century, designing typefaces now, τοῦ Fred Smeijers, Hyphen Press, London, 1996. Ἕνα ἀπὸ τὰ σπάνια βιβλία γιὰ τὸ πῶς νὰ σχεδιάζει κανεὶς γραμματοσειρές, καθαρὰ ἀπὸ τὴν καλλιτεχνικὴ καὶ ἱστορικὴ πλευρὰ τοῦ θέματος, μὲ εἰδίκευση στὸν δέκατο ἕκτο αιώνα.

Typo: wann-wer-wie, quand-qui-comment, when-who-how, τῶν Friedrich Friedl, Nicolaus Ott καὶ Bernard Stein, Könemann, Köln, 1998. Ἕνας τεράστιος τρίγλωσσος τόμος μὲ ἀναρίθμητες πληροφορίες πάνω στὴν ἱστορία τῆς τυπογραφίας καὶ χιλιάδες παραδείγματα. Ἕνα βιβλίο-θησαυρός.

The Elements of Typographic Style, τοῦ Robert Bringhurst, Hartley & Marks, Vancouver, 1992. Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ εὐχάριστο στὴν ἀνάγνωσή του βιβλίο πάνω στὴν τυπογραφία. Ἐπισημαίνουμε κάποια ὀρθογραφικὰ λάθη καὶ κάποιες ἄσχημες ἐπιλογὲς γραμματοσειρῶν στα ἀρχαιοελληνικά παραδείγματα ποὺ δίνει [ὅπως π.χ. τὶς μετριότατες γραμματοσειρὲς τῆς Ἑταιρείας Τυπογραφικῶν Στοιχείων...].

Les poinçons de l'Imprimerie Nationale, Éditions de l'Imprimerie Nationale, Paris, 19??. Ἕνας θαυμάσιος κατάλογος τῶν χαρακτήρων τοῦ Γαλλικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, ἐκ τῶν ὁποίων καὶ τὰ «Ἑλληνικὰ τοῦ Βασιλέως», τοῦ Κλὼντ Γκαραμόντ.