These pages are written in Unicode encoding

 

Μερικὰ παραδείγματα τῆς δουλειᾶς μας

Get Acrobat Reader Γιὰ νὰ διαβάσετε τὰ παραδείγματα ἀυτῆς τῆς σελίδας πρέπει νὰ ἔχετε ἐγκαταστήσει στὸ σύστημά σας τὸ πρόγραμμα Acrobat Reader τῆς Adobe. Ἂν δὲν τὸ ἔχετε κάνει ἀκόμα, κάντε κλὶκ στὸ ἐικονίδιο δεξιά:


Τὰ συγγραφικὰ δικαιώματα πολλῶν παραδειγμάτων ἀυτῆς τῆς σελίδας ἀνήκουν στοὺς ἑκάστοτε ἐκδότες καὶ συγγραφεῖς. Γι᾿ ἀυτὸ τὸν λόγο τὰ ἀρχεῖα PDF Acrobat εἶναι προστατευμένα: δὲν ἐπιτρέπεται ὀύτε ἡ ἐξαγωγὴ κειμένου ἢ ἐικόνας, οὔτε ἡ ἐκτύπωσή τους.

Κριτικὲς ἐκδόσεις

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ ἀκαταλήπτου

Στὸ παράδειγμα ἀυτὸ βλέπουμε μία κριτικὴ ἔκδοση ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῶν γαλλικῶν ἐκδόσεων «Les Sources Chrétiennes» : τὸ ἑλληνικὸ κείμενο στὴν ζυγὴ σελίδα καὶ ἡ μετάφραση στὴν μονή. Τρία σώματα ὑποσημειώσεων: τὸ κριτικὸ σῶμα, οἱ βιβλιογραφικὲς ἀναφορὲς καὶ οἱ κανονικὲς ὑποσημειώσεις, βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸ κείμενο καὶ ἀπὸ τὴν μετάφραση: σὰν συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μοιράζονται τὸν κενὸ χῶρο κάτω ἀπὸ τὴν ζυγὴ καὶ τὴν μονὴ σελίδα. Οἱ ὑποσημειώσεις μποροῦν μάλιστα νὰ περάσουν στὴν ἑπόμενη ζυγὴ σελίδα.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ ἑξής: τὸ πρῶτο λήμμα τῆς πρώτης ἀράδας, εἶναι ἡ λέξη «μανίαν», ἡ ὀποία ὅμως ἐπαναλαμβάνεται δύο φορὲς στὴν ἴδια ἀράδα. Γιὰ νὰ φανεῖ ὅτι ἐννοοῦμε τὴν δεύτερη λέξη, τὸ σύστημά μας στοιχειοθέτησε ἀυτόματα ἕνα «2» σὲ ἐκθέτη.

Ἔχουμε τέσσερις παραλλαγὲς τοῦ ἰδίου παραδείγματος: στὴν πρώτη, τὸ κείμενο εἶναι σὲ Ἁπλά, στὴν δεύτερη σὲ Πελασγικά, στὴν τρίτη σὲ Ἀττικὰ καὶ στὴν τέταρτη σὲ Greek Sans 486. Τὸ μέγεθος τῆς σελίδας καὶ τῶν στοιχείων διαφέρει γιὰ νὰ φανεῖ καλύτερα ἡ δυναμικότητα τοῦ συστήματος. Βλέπε ἐπίσης ἐδῶ γιὰ παραδείγματα τοῦ ὀριοθετημένου κειμένου ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ γίνει ἀυτὴ ἡ στοιχειοθεσία.

Ἡροδότου, Ἱστορίαι IX

Στὸ παράδειγμα ἀυτὸ βλέπουμε μία κριτικὴ ἔκδοση ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῶν γαλλικῶν ἐκδόσεων «Les Belles Lettres» : τὸ ἑλληνικὸ κείμενο στὴν μονὴ σελίδα καὶ ἡ μετάφραση στὴν ζυγή. Δύο σώματα ὑποσημειώσεων: τὸ κριτικὸ σῶμα κάτω ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο (στὴν μονὴ σελίδα μόνο) καὶ οἱ ὑποσημειώσεις τῆς μετάφρασης (στὴν ζυγὴ σελίδα μόνο, μὲ τὴν δυνατότητα νὰ περασθοῦν ὁρισμένες ἀράδες στὴν ἑπόμενη μονὴ σελίδα). Ἡ σελιδοποίηση ἀυτὴ εἶναι πιὸ δύσκολη ἀπὸ την προηγούμενη γιατὶ δὲν έχουμε τὸ ἐφφὲ τῶν «συγκοινωνούντων δοχείων» καὶ ἔτσι ἐὰν π.χ. ἡ μετάφραση σὲ κάποιο σημεῖο πιάνει πιὸ πολὺ χώρο ἀπὸ τὸ κείμενο τότε κινδυνεύουμε νὰ ἔχουμε μεγάλα κενά. Ἂν τὸ φαινόμενο εἶναι γενικὸ τότε μπορούμε νὰ τὸ πολεμήσουμε μεγαλώνοντας τὸ διάστιχο.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ ἑξῆς: τὸ δεύτερο λήμμα τῆς ἕκτης ἀράδας, εἶναι ἡ λέξη «τον», ἡ ὀποία ὅμως ἐπαναλαμβάνεται δύο φορὲς στὴν ίδια ἀράδα. Γιὰ νὰ φανεῖ ὅτι ἐννοοῦμε τὴν δεύτερη λέξη, τὸ σύστημὰ μας στοιχειοθέτησε ἀυτόματα την λέξη «alt.» πρὶν ἀπὸ τὸ λήμμα.

Ἔχουμε τέσσερις παραλλαγὲς τοῦ ἰδίου παραδείγματος: στὴν πρώτη, τὸ κείμενο εἶναι σὲ Ἁπλά, στὴν δεύτερη σὲ Πελασγικά, στὴν τρίτη σὲ Ἀττικὰ καὶ στὴν τέταρτη σὲ Greek Sans 486. Τὸ μέγεθος τῆς σελίδας καὶ τῶν στοιχείων διαφέρει γιὰ νὰ φανεῖ καλύτερα ἡ δυναμικότητα τοῦ συστήματος.

Averroès, Talkhic Kitab Al-Maqoulat

Πρόκειται γιὰ σχόλια στὸ Βιβλίο τῶν Κατηγοριῶν τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τὸν Ἀβερρόη. Στὸ παράδειγμα βλέπουμε τὸ ἀραβικὸ κείμενο τῶν Σχολίων τοῦ Ἀβερρόη, ἕνα κριτικὸ σῶμα, καὶ παράλληλα τὸ πρωτότυπο ἀραβικὸ κείμενο τοῦ Ἀριστοτέλη μὲ τὸ δικό του κριτικὸ σῶμα ὑποσημειώσεων.

Λεξικά

Mouraud, Dictionnaire Français-Anglais/Anglais-Français des Sciences du Petrôle, TECHNIP

Γιὰ τὸ λεξικὸ ἀυτό, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ ἐκδότη, χρησιμοποιήσαμε Univers γιὰ τὰ λήμματα καὶ ITC New Century Schoolbook γιὰ τὶς μεταφράσεις. Τὸ σύστημά μας ἔκανε ἀυτόματα τὸν συλλαβισμὸ στὴν ἑκάστοτε γλώσσα (Γαλλικὰ ἢ Αγγλικὰ σύμφωνα μὲ τοὺς Ἀμερικανικοὺς κανόνες συλλαβισμοῦ). Τὰ δεδομένα τοῦ λεξικοὺ συγκεντρώθηκαν μέσω μίας βάσης δεδομένων καὶ κάθε διόρθωση γινόταν στὴν ἴδια τὴν βάση: μετὰ ἀπὸ κάθε σειρὰ διορθώσεων ξανακάναμε ἀυτόματα την στοιχειοθεσία καὶ σελιδοποίηση. Δείχνουμε γιὰ παράδειγμα μία σελίδα ἀυτοῦ τοῦ λεξικοῦ.

Βιβλία μαθηματικῶν

Lemarchand ed al., Thermodynamique, Hermann

Γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀυτοῦ τοῦ βιβλίου χρησιμοποιήσαμε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ὀικογένεια γραμματοσειρῶν Baskerville τόσο γιὰ τὸ κείμενο ὅσο καὶ γιὰ τὰ μαθηματικὰ (μὲ μαθηματικὰ σύμβολα ποὺ σχεδιάσαμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι). Οἱ συγγραφεῖς εἶχαν πληκτρολογήσει τὸ κείμενο σὲ Word καὶ ἐμεῖς τὸ μετατρέψαμε σὲ AMS-LaTeX. Νά μία σελίδα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.

Βιβλία μὲ τεχνικὸ σχέδιο

Hollander, Précis de l'astrolabe, Éditions de l'Institut océanographique

Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο πολυτελείας, τὸ ἔργο ζωῆς ἑνὸς ὑπερογδοηκονταετῆ ἐρευνητῆ. Τὸ κείμενο καὶ τὰ μαθηματικὰ στοιχειοθετήθηκαν σὲ Stempel Garamond. Τὰ σχέδια ἔγιναν μέσω τοῦ προγράμματος τεχνικοῦ σχεδίου Ashlar Vellum 3D, μὲ ἀκρίβεια χιλιοστοῦ τοῦ χιλιοστοῦ ἀκολουθώντας πιστὰ τὶς γεωμετρικὲς περιγραφὲς τοῦ συγγραφέα. Νά μία σελίδα ἀυτοῦ τοῦ βιβλίου.

Ἄλλα βιβλία

Lallot, La grammaire de Denys le Thrace, CNRS Éditions

Τὸ βιβλίο ἀυτὸ εἶναι γραμμένο στὰ γαλλικὰ καὶ περιέχει ἀποσπάσματα ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες καὶ σὲ λατινικὸ μεταγραμματισμό. Ἡ δυσκολία ἔγκειται στὸν συλλαβισμό: στὴν πρώτη σελίδα τοῦ παραδείγματος βλέπουμε τὴν λέξη hupotaktiké (τὸ «e» μὲ μακρὸν καὶ ὀξεία) ποὺ συλλαβίζεται σὰν ἑλληνικὴ λέξη: ὑπάρχουν λοιπὸν τρεῖς μέθοδοι συλλαβισμοῦ σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο: γαλλικὸς συλλαβισμὸς γιὰ τὸ γαλλικὸ κείμενο καὶ ἑλληνικὸς συλλαβισμὸς γιὰ τὸ ἐλληνικὸ κείμενο σὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες ἢ σὲ μεταγραμματισμό. Ἡ γραμματοσειρὰ ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὰ γαλλικὰ εἶναι ἡ ITC New Caledonia. Νά μία σελίδα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.

Cohen, Commentaire sur la critique de la raison pure de Kant, Éditions du Cerf

Στοιχειοθεσία σὲ Didot. Ἡ ἰδιαιτερότητα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι οἰ πολλὲς ὑποσημειώσεις καὶ περιθωριακὲς σημειώσεις ταυτόχρονα καὶ στα δύο περιθώρια. Νά μία σελίδα ἀυτοῦ τοῦ βιβλίου.

CD-ROM πρακτικῶν συνεδρίων

Ἡ προετοιμασία τῶν πρακτικῶν συνεδρίων γίνεται ὡς ἑξῆς: ὁ ὀργανωτὴς τοῦ συνεδρίου στέλνει στοὺς σύνεδρους κάποιες τεχνικὲς ὁδηγίες ποὺ ἐμεῖς τοῦ παραδίδουμε, ἀρκετοὺς μῆνες πριν ἀπὸ τὸ συνέδριο. Σὲ ἀυτὲς τὶς ὁδηγίες περιέχονται ἐπίσης τὰ ἀπαραίτητα ἀρχεῖα γιὰ τὴν πληκτρολόγηση τῶν δημοσιεύσεων σὲ LaTeX ἢ σὲ MS Word. Θέτουμε στὴν διάθεση τῶν συνέδρων ἕνα τόπο τοῦ Διαδικτύου ὅπου μποροῦν νὰ μᾶς στείλουν τὰ ἀρχεῖα, καὶ μία ἡλεκτρονικὴ διεύθυνση τεχνικῆς βοήθειας (ὑπὸ τὸν ἔλεγχο ἐπίσης τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ συνεδρίου).

Οἱ σύνεδροι στέλνουν τὰ ἀρχεῖα μαζὶ μὲ ἕνα τυπωμένο ἀντίτυπο τῆς δημοσίευσης εἴτε σὲ ἐμᾶς εἴτε στὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ἡ ὀποία μᾶς τὰ διαβιβάζει. Τὸ τυπωμένο ἀντίτυπο χρησιμοποιεῖται τόσο γιὰ τὴν τελικὴ ἐκτύπωση σε χαρτί, ὅσο γιὰ ἐπαλήθευση τῆς μετατροπῆς σὲ PDF Acrobat.

Ἄμα τῇ ἀφίξει τῶν ἀρχείων, τὰ μετατρέπουμε σὲ PDF Acrobat καὶ συγκρίνουμε τὸ ἀποτέλεσμα μὲ τὸ τυπωμένο ἀντίτυπο. Σὲ περίπτωση ποὺ λείπουν ἀρχεῖα, ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς συνέδρους καὶ μᾶς τὰ στέλνουν κατ᾿ ἐυθείαν.

Ἀφοῦ ὅλα τὰ ἀρχεῖα γίνουν PDF Acrobat καὶ ἐπαληθευτοῦν, χρησιμοποιοῦμε ἕνα δικῆς μας κατασκευῆς ἐργαλεῖο τὸ ὁποῖο διαβάζει κάθε ἀρχεῖο PDF καὶ τοῦ προσθέτει ἕναν γενικὸ πίνακα περιεχομένων μὲ ὑπερσυνδέσμους, ποὺ ἐπιτρέπουν την μετάβαση σὲ κάθε ἄλλο ἄρθρο τοῦ συνεδρίου.

Τέλος γίνεται εὐρετηριοποίηση τῶν ἀρχείων ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἔρευνα «ὁλικοῦ κειμένου» (full text search) σὲ ὅλα ταυτόχρονα τὰ ἀρχεῖα τοῦ CD-ROM. Τὸ CD-ROM ποὺ χαράζουμε εἶναι συμβατὸ μὲ Macintosh, Windows, καὶ ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ συστημάτων Unix (ἐκ τῶν ὁποίων καὶ Linux).

Ἰδοὺ ἕνα παράδειγμα τέτοιου ἀρχείου (γιὰ λόγους συγγραφικῶν δικαιωμάτων μπορεῖτε νὰ δεῖτε μόνο τὴν πρώτη σελίδα). Προσέξτε τὸν πίνακα περιεχομένων, ὁ ὀποῖος ἔχει προστεθεῖ ἀυτόματα σὲ κάθε ἀρχεῖο τοῦ CD-ROM.

Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques, Paris, 1996

Τὰ πρακτικὰ τοῦ συνεδρίου Ἠλεκτρικὼν Δικτύων Ὑψηλῆς Τάσεως ποὺ ἔγινε στὸ Παρίσι τὸ 1996.

Groupe de Recherche et d'Études de Traitement du Signal et des Images, Grenoble, 1997

Τὰ πρακτικὰ τοῦ συνεδρίου Ἐπεξεργασίας Σήματος καὶ Εἰκόνων ποὺ ἔγινε στὴν Γρενὸβλη τῆς Γαλλίας τὸ 1997.

Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques, Paris, 1998

Τὰ πρακτικὰ τοῦ συνεδρίου Ἠλεκτρικῶν Δικτύων Ὑψηλῆς Τάσεως ποὺ ἔγινε στὸ Παρίσι τὸ 1998.

Oceans'98 IEEE Conference & Exhibition, Nice, 1998

Τὰ πρακτικὰ τοῦ συνεδρίου Ὠκεανολογίας ποὺ ἔγινε στὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας τὸ 1998.

Ἰστοσελίδες μὲ ὑποστήριξη βάσης δεδομένων

Institut National de Recherche Agronomique, Éditions

Οἱ ἰστοσελίδες τῶν Ἐκδόσεων τοῦ γαλλικοῦ Ἐθνικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀγρονομικῶν Ἐρευνῶν. Ἡ διαχείρηση τοῦ πολυγλωττισμοῦ γίνεται ἀπὸ τὸ σύστημα Meta-HTML. Ἡ ἀναζήτηση τῶν βιβλίων γίνεται μὲ πολλαπλὰ κριτήρια μέσω βάσης δεδομένων σὲ λειτουργικὸ σύστημα Unix. Ἡ τροφοδοσία τῆς βάσης ἀυτῆς γίνεται μέσω μιᾶς άλλης βάσης δεδομένων 4D σε Macintosh ποὺ χειρίζονται οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Τμήματος Ἐκδόσεων. Σὲ τακτὰ διαστήματα ἡ βάση 4D στέλνει τὰ δεδομένα στὴν βάση Unix καὶ ἀυτὰ εἶναι ἀμέσως προσιτὰ στὸ δίκτυο. Ὁ χρήστης ἀυτῶν τῶν ἰστοσελίδων μπορεῖ νὰ παραγγείλει τὰ βιβλία, τὶς βιντεοκασσέτες ἢ τοὺς χάρτες ποὺ τὸν ἐνδιαφέρουν, σὲ ἐυρώ.